logo of agigma holistic spa
Book Appointment

Adventure Recovery Retreat | Spa Package

Adventure Recovery Retreat | Spa Package

Άτομο πεζοπορεί σε βουνά με τη Μεσόγειο θάλασσα μπροστά του, παρουσιάζοντας το πακέτο "Adventure Recovery Retreat" για εκείνους που ταξιδεύουν, κάνουν πεζοπορία, jet skiing ή ακολουθούν άλλες δραστηριότητες στην Κρήτη και χρειάζονται αναζωογόνηση. Person hiking in mountains with the Mediterranean sea in front, showcasing the "Adventure Recovery Retreat" package for travelers, hikers, jet skiers, or those engaging in other activities in Crete and in need of restoration.

Adventure Recovery Retreat | Spa Package

€60

Adventure Recovery Retreat: Rejuvenate, Relax and Restore

Unwind from Your Holiday Activities with Our Holistic Approach to Post-Adventure Relaxation

Adventure Recovery Retreat is your go-to destination for holistic wellness and rejuvenation. Catering specifically to thrill-seekers and adventurers, we provide the ultimate retreat to detox, relax, and restore your body after engaging in strenuous holiday activities.

Embark on a Personalized Path to Wellness

For the passionate hikers, gorge explorers, jet ski enthusiasts, and safari adventurers, we’ve meticulously crafted a haven for your unique recovery needs.

Our dedicated experience has shown that such high-adrenaline activities demand targeted rejuvenation. You navigate the paths less traveled like Samaria gorge, ride the untamed waves, and pursue the wild—now, let us guide your recovery.

  • The Trailblazer’s FEET Ritual: After conquering rugged terrains and undulating paths, treat your feet to our customized FEET Ritual. Immerse in a restorative foam dry bath, feel the relief from our deep-cleansing routine, and let a tranquil massage lead into a renewing mask, each step echoing your journey’s rhythm.

  • Sundrenched Skin Reviver: Basked in the glory of the Cretan Sun while hiking or jet-skiing? Our Face After Sun Moisturise is the answer to sun-kissed skin, offering a hydrating touch to replenish and invigorate your natural radiance.

  • Stress Melting Scalp and Neck Massage: Surrender to the serene release from the day’s tensions with our Scalp and Neck Massage, a perfect conclusion to your adventure-packed outings.

Revel in Additional Pampering

As our valued guest, you will receive a gift of feet and hand cooling mask, providing an additional layer of comfort and luxury. This cooling mask is a perfect ending to your session, leaving you feeling pampered and revitalized.

Affordable Luxury

At just €60 per session for a duration of 45 minutes, our Adventure Recovery Retreat is an investment in your well-being. Indulge in true relaxation and rejuvenation without breaking the bank.

Discover the Art of Post-Adventure Indulgence

Think of our Adventure Recovery Retreat not just as a time to unwind, but as a thank you to the body that carried you through the breathtaking landscapes and epic experiences of your holiday. After days filled with incredible sights and memories from Crete Island, it’s time to give back to yourself. Sore muscles, fatigue, cramps, pain, and discomfort can be the uninvited souvenirs of your adventurous spirit—so why not let us lavish you with the care you deserve? Envision a sanctuary where your body is cherished and soothed. Are you ready to turn your adventures into relaxation and comfort? Join us, and let the pampering begin!

What Our Clients Say

“Our experience at the Adventure Recovery Retreat was amazing. The treatments are top-notch and the staff are incredibly knowledgeable and friendly.” – Tatiana

“The FEET Ritual is heavenly! My sore feet felt completely rejuvenated. Will definitely be back after my next adventure.” – Nico

Enhanced Comfort

Elevate your retreat experience with our new therapeutic Back Massage service. For only €15, unwind as our skilled therapists relieve your back tension, perfect for post-adventure recovery or deepening your relaxation. Interested in even more pampering? Ask about our ‘Ultimate Choice’ package for extended indulgence.

Start Your Journey to Total Restoration

Don’t just go on a holiday, make your post-holiday relaxation a priority too. BOOK YOUR ADVENTURE RECOVERY RETREAT NOW and embark on the path to total restoration.

Complimentary Welcome

At Agigma Holistic Spa, it’s our belief that genuine Greek hospitality should embrace the unexpected—providing comforts and amenities that you might elsewhere find as add-ons. Upon arrival, we invite you to unwind while you complete your medical report with our selection of complimentary welcome treats: hydrate with our artisanal water, savor herbal teas, and delight in an array of wholesome refreshments to set the tone for your personalized wellness experience.

Tailored Wellness Consultation

To address the unique demands of your body and align with your personal restoration desires, we offer a bespoke wellness consultation at the start of your journey with us. Our experts will evaluate the immediate condition of your body—taking into consideration the activities you’ve partaken in and the goals you wish to achieve. It is a collaboration between your needs and our expertise, crafting the perfect roadmap to restorative bliss.

Diverse Payment Options for Your Convenience

We understand that flexibility is key in today’s dynamic world, and Adventure Recovery Retreat is committed to accommodating your preferences, not just in wellness but also in transactions. While most of our guests opt for simplicity with cash payments, we readily facilitate a range of payment methods including credit or debit card, Revolut, PayPal, or even e-banking transfer. Choose the method that best suits your needs, and join us for an unwinding experience at Adventure Recovery Retreat.

_”Adventure Recovery Retreat – Your Post-Holiday Relaxation Destination!”_

Book Appointment

FQA Let's address some of your potential queries and concerns.

Adventure Recovery Retreat is specifically designed for the intrepid explorers and thrill seekers. We comprehend the vigor of your travels and hence, offer bespoke treatments that focus on rejuvenating your body after engaging in strenuous activities. Our retreat is a harmonious blend of relaxation, restoration, and luxury, all under one roof.

 

While our services are tailored for the adventurers at heart, anyone seeking holistic wellness, post-activity rejuvenation, or simply an escape from the mundane can benefit from our offerings. Our mission is to provide relief and restoration, irrespective of the intensity of your activities.

Our treatments are designed based on holistic health principles and are administered by skilled professionals. We have received overwhelming positive feedback from our clientele, as can be seen in our testimonial section. Your well-being is our utmost priority and we strive to ensure the effectiveness of our treatments.

Apart from our specialized treatments, our guests receive additional pampering in the form of a complimentary feet and hand cooling mask. This additional luxury enhances the overall experience, leaving you feeling revitalized. We believe in providing affordable luxury and that’s exactly what you can expect from our retreat.

_Your wellness is our priority, your tranquility, our mission.

Close
Close